En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades personals facilitades en el present document seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la PENYA BARCELONISTA DE GIRONA amb la finalitat de gestionar la informació, l’oferta i la comercialització dels serveis propis de l'activitat, de mantenir-vos informats, a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs el correu electrònic, de totes aquelles novetats que afectin aquests serveis i també de servir com a mitjà per a la gestió comptable, administrativa i comercial.
Les dades recollides en aquest formulari són de caràcter obligatori per a la prestació adequada del servei i es conservaran amb caràcter confidencial, per a la qual cosa la PENYA BARCELONISTA DE GIRONA disposa de les mesures de seguretat pertinents, d’acord amb el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RD 1720/2007).
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les vostres dades personals mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del vostre DNI per correu postal i dirigida a PENYA BARCELONISTA DE GIRONA | Pl. Assumpció, 17 | 17005 GIRONA, amb indicació de la referència “Protecció de dades”.